online-zaem

Вземете заем чрез интернет

online-zaem  Банките предлагат все повече и повече нови техники, които ви позволяват да получавате техните услуги бързо и без документи. Интернет лесно може да ви помогне за това. Това се отнася изцяло за кредитирането. Вземането на заем чрез интернет се превърна в нормална практика близките няколко години, която спестява време на кредитополучателя. Но как да го направите правилно и какво да търсите при проектирането? Continue reading

zaemi

Лихвите и комисионните в заема подлежат ли на облагане с данъци?

zaemi  Вярно е, че такъв тип въпроси обикновено са прости и условията за включване на разходите са съвсем очевидни. Но данъците не биха били данъци, ако не крият потенциални изненади. Струва си да знаете за тях предварително, за да не се окажете в ситуация, в която вашият счетоводител ще ви изпрати обратно с разписка и вие ще платите повече данък, отколкото бихте могли. Continue reading

teglene-na-zaem

Как да вземете заем правилно?

teglene-na-zaem  Въпросът за правилната регистрация на заем възниква доста често. Броят на финансовите институции и предложенията за заеми непрекъснато нараства и е лесно да се объркате с тях. Сега можете да намерите опции, които са напълно обработени онлайн, без да посещавате офиса, да вземете заем за закупуване на апартамент или кола. Всяка програма има свои характеристики, които трябва да бъдат внимателно проучени. Continue reading

zaem-byrz

Дълготраен банков заем – активи и пасиви

zaem-byrz  Когато анализирате банковите дейности, можете да срещнете различни показатели. Сред тях са активите на банката. Всички банкови компании разкриват тази информация, има дори рейтинги на банките по обема на техните активи. На практика това е важен показател за това колко имоти притежава една компания.

Основният източник на банкови средства по правило са депозитите на физически и юридически лица, а освен това средства от централни (национални) банки, заеми, привлечени от други търговски банки, облигационни заеми, пуснати на пазара.

Характеристика на пасивите на търговска банка в сравнение с други компании е високият дял на средствата, набрани при различни условия, което значително надвишава собствените средства на банката.

Активът от баланса показва собствеността и пасивите на организацията (те отговарят на въпроса: какво е това?), които включват: дълготрайни активи, нематериални активи, капиталови инвестиции, финансови инвестиции, акции, парични средства, вземания и др.

Задълженията на баланса показват източниците на имущество и пасиви на организацията (те отговарят на въпроса: чий е?), които включват: собствено имущество и пасиви на организацията (уставен капитал, неразпределена печалба, фондове със специална цел и резерви) и заети имоти и пасиви (дългосрочни и краткосрочни банкови заеми, други привлечени средства, задължения).

Резервен капитал

За да се определи колко от него се използва в оборот, е необходимо да се извади размерът на дългосрочните (нетекущи) активи от общата сума за първия и втория раздел на пасива на баланса.

Те включват акции, вземания, краткосрочни финансови инвестиции (до 12 месеца) и парични средства. Текущите активи се използват в ежедневната дейност на компанията и са обект на значителни промени от период на период, особено парични средства.

 

 

Какво е включено в активите на банката?

На практика това понятие включва различни имоти. Не винаги става въпрос за някои специфични неща, които са собственост на компанията. А активите включват:

  • недвижими имоти и движими вещи, собственост на финансово дружество;
  • собствен капитал на банката, пари в кореспондентски сметки ;
  • ценни книжа, валута, благородни метали;
  • заеми, издадени на граждани, фирми, други банки.

Банките са длъжни редовно да предоставят на Централната банка отчети за своята работа, активи и пасиви. Тази информация не е търговска тайна, поради което е свободно достъпна.

Анализът на активите на всички банки в страната дава възможност да се определи финансовото състояние в страната и да се направят прогнози, включително за работа на пазара на ценни книжа.

Какво представляват пасивите?

Освен активи, организациите имат и задължения. Ако първото е лична собственост на банката, то второто са нейните задължения. Ясно е, че ако пасивите надвишават активите, тогава нещата са лоши. Следователно банковите мениджъри следят отблизо съотношението на показателите.

Пасивите включват дългови задължения към различни структури, ценни книжа, емитирани от банката, удръжки от печалбата. Депозитите се отнасят и за пасиви, тъй като това е задължение към вложителите. Но междувременно тези пари се превъртат, например банката може да ги заеме, да купи ценни книжа с тях. В резултат на това с активни пасиви се създават активи.

Източник: zaemko.com

kredit-za-teb

Искам да взема ипотека. Какво трябва да знам?

kredit-za-teb  Мислите ли за ипотека? Ще ви кажем основното, за да можете да вземете информирано решение и да изберете оптималните условия. Ипотечен заем или по-просто ипотека е специален вид заем, при който регистрирате собствеността върху вашия имот и банката взема вашия имот като обезпечение. Continue reading

finansov-savetnik

Как да изберем финансов съветник?

finansov-savetnik  Общоприето е, че само тези, които имат много пари, трябва да отидат при финансов съветник. Ще ви кажем при  какви проблеми съветниците помагат да се решат, колко струват услугите им и как да не се натъкнем на шарлатани.

Какво могат да направят консултантите?

Финансовите съветници предлагат:

  • еднократни консултации, включително относно управлението на личния бюджет;
  • изготвяне на личен финансов план;
  • инвестиционни съвети въз основа на вашите цели;
  • управление на парите ви.

Разбира се, консултантите не правят хората си милионери, всъщност клиентите го правят сами – те натрупват капитал, избират консервативна или агресивна стратегия за инвестиции.

Как да изберем финансов съветник?

Към избора на финансов съветник трябва да се подхожда толкова отговорно, колкото и към избора на банка или застрахователна компания. На първо място, трябва да се запознаете със списъка с услуги, ценовата листа и профила на самия финансов съветник.

Той трябва да има значителен независим инвестиционен опит. Тъй като самият консултант не инвестира в различни ценни книжа, той не знае всички тънкости и не винаги ще може да оцени правилно рисковете.

Как да разпознаем шарлатанин?

За да идентифицирате дали е професионалист, трябва да помолите консултанта да посочи: очакваната рентабилност и риск (и да даде исторически стойности за тези инструменти), да опише къде инвестира избраният инструмент, плюс да опише текущата ситуация на пазара, да даде аналози на същия вид инструменти за сравняване на средната доходност за такива инструменти.

И също така дайте пример за рентабилност и риск за най -консервативния вариант на този тип инструмент. Например за облигации – сравнете с държавни облигации за до една година. Ако консултантът ви каже за гарантирана възвръщаемост от 50% или 70%, това почти винаги е измамник. Професионалните консултанти обещават на клиентите доходност не повече от 5-8% годишно.

Как можете да спестите пари от услугите на финансов съветник?

Можете да спестите само в началния етап, например да изберете дистанционна консултация по Skype или консултация с асистенти, а не основният консултант. Или можете да опитате да направите всичко сами, без помощта на консултант, въз основа на безплатни материали от този консултант.

Ако консултантът участва в събития за финансова грамотност, посетете ги (те обикновено са безплатни) и задайте няколко въпроса лично. Но трябва да помним, че безплатното по правило е със срокове и в резултат на това е с по-ниско качество от пълноценната лична консултация. За да имат ефект препоръките на консултанта, са необходими усилия от страна на клиента, по -специално финансовата дисциплина.

Източник: https://kredit-consult.com/