zaem-byrz

Дълготраен банков заем – активи и пасиви

zaem-byrz  Когато анализирате банковите дейности, можете да срещнете различни показатели. Сред тях са активите на банката. Всички банкови компании разкриват тази информация, има дори рейтинги на банките по обема на техните активи. На практика това е важен показател за това колко имоти притежава една компания.

Основният източник на банкови средства по правило са депозитите на физически и юридически лица, а освен това средства от централни (национални) банки, заеми, привлечени от други търговски банки, облигационни заеми, пуснати на пазара.

Характеристика на пасивите на търговска банка в сравнение с други компании е високият дял на средствата, набрани при различни условия, което значително надвишава собствените средства на банката.

Активът от баланса показва собствеността и пасивите на организацията (те отговарят на въпроса: какво е това?), които включват: дълготрайни активи, нематериални активи, капиталови инвестиции, финансови инвестиции, акции, парични средства, вземания и др.

Задълженията на баланса показват източниците на имущество и пасиви на организацията (те отговарят на въпроса: чий е?), които включват: собствено имущество и пасиви на организацията (уставен капитал, неразпределена печалба, фондове със специална цел и резерви) и заети имоти и пасиви (дългосрочни и краткосрочни банкови заеми, други привлечени средства, задължения).

Резервен капитал

За да се определи колко от него се използва в оборот, е необходимо да се извади размерът на дългосрочните (нетекущи) активи от общата сума за първия и втория раздел на пасива на баланса.

Те включват акции, вземания, краткосрочни финансови инвестиции (до 12 месеца) и парични средства. Текущите активи се използват в ежедневната дейност на компанията и са обект на значителни промени от период на период, особено парични средства.

 

 

Какво е включено в активите на банката?

На практика това понятие включва различни имоти. Не винаги става въпрос за някои специфични неща, които са собственост на компанията. А активите включват:

  • недвижими имоти и движими вещи, собственост на финансово дружество;
  • собствен капитал на банката, пари в кореспондентски сметки ;
  • ценни книжа, валута, благородни метали;
  • заеми, издадени на граждани, фирми, други банки.

Банките са длъжни редовно да предоставят на Централната банка отчети за своята работа, активи и пасиви. Тази информация не е търговска тайна, поради което е свободно достъпна.

Анализът на активите на всички банки в страната дава възможност да се определи финансовото състояние в страната и да се направят прогнози, включително за работа на пазара на ценни книжа.

Какво представляват пасивите?

Освен активи, организациите имат и задължения. Ако първото е лична собственост на банката, то второто са нейните задължения. Ясно е, че ако пасивите надвишават активите, тогава нещата са лоши. Следователно банковите мениджъри следят отблизо съотношението на показателите.

Пасивите включват дългови задължения към различни структури, ценни книжа, емитирани от банката, удръжки от печалбата. Депозитите се отнасят и за пасиви, тъй като това е задължение към вложителите. Но междувременно тези пари се превъртат, например банката може да ги заеме, да купи ценни книжа с тях. В резултат на това с активни пасиви се създават активи.

Източник: zaemko.com