Рационално планиране на складове под наем

При изграждане на складове под наем трябва да се започне с правилното определяне на мястото за изграждането им. За тази цел да се провери наличната пътна артерия, близостта на железопътен транспорт или воден.

Площта трябва да е достатъчно голяма, за да осигурява място за паркиране и за движение на транспортните средства.

На етап планиране на складовите помещения е необходимо да се предвидят възможности за складиране на всякакви материали, суровини и стоки в зависимост от изискванията им към температура и влага.

Колкото по рационално са планирани складовете под наем, толкова повече печалба ще осигуряват на собственика.

При изграждането на складовете е необходимо да се включат и всички видове системи – водопроводна, канализация и, ако е възможно, централно отопление.

Електрификацията да отговаря на стандартните изисквания.

Да се предвиди и необходимото оборудване. Стелажите да отговарят на потребностите на клиентите.

Складовите помещения трябва да осигуряват механизация на всички товаро – разтоварни процеси.

В складовете под наем добре трябва да са отделени специфичните работни зони.

Големите фирми предлагат и помещения за офиси, които трябва да са включени още при планирането.

Пространството в складовите помещения трябва да се използва рационално. Да се ограничи до възможното наличие на колони, както и свободното пространство над стелажите.

Да се планират административните и битови помещения.

За добрата работа на екипа в складовете допринася правилната организация на цялата дейност. Системата на информация трябва да е на нужното ниво.

Подбора на персонала за складовете под наем е от голямо значение за правилното им функциониране. Правилният подбор се отнася за всяко ниво в работата в складовете.

Важно е до колко управителя е в състояние да ръководи екипа. Не без значение е и опита на изпълнителските кадри.

Хората, занимаващи се с товаро – разтоварна дейност трябва да умеят сами да вземат решени за справяне с възникналите проблеми.

Никога не трябва да се прави икономии от кадрите. Всеки служител в складовете под наем трябва да знае, разбира и да изпълнява своите задачи.

Необходимо е да се назначават компетентни ръководители, умеещи да работят с колектива, и тогава ще има добри резултати.

Комуникациите телефон, интернет, да са на необходимото ниво.

Охраната и пожарната безопасност трябва да отговарят на всички съвременни изисквания.